رنگ جمیل (هومن شیمی فام)
محصولات

رنگ ساختمانی

رنگ روغني مشكي براق جميل 4 ليتري
رنگ روغني مشكي براق جميل 4 ليتري

148,000 تومان
گالن (۴ کیلوئی)

رنگ روغني مشكي مات جميل 4 ليتري
رنگ روغني مشكي مات جميل 4 ليتري

135,000 تومان
گالن (۴ کیلوئی)

رنگ روغني سفید مات جميل 1 لیتری
رنگ روغني سفید مات جميل 1 لیتری

56,700 تومان
کوارت (۱ کیلوئی)

رنگ روغني نيمه براق سفيد جمیل 1 لیتری
رنگ روغني نيمه براق سفيد جمیل 1 لیتری

53,000 تومان
کوارت (۱ کیلوئی)

رنگ روغني سفيد براق جميل 4 ليتري
رنگ روغني سفيد براق جميل 4 ليتري

200,000 تومان
گالن (۴ کیلوئی)

رنگ روغنی قهوه اي مات جميل 4 ليتري
رنگ روغنی قهوه اي مات جميل 4 ليتري

190,000 تومان
گالن (۴ کیلوئی)

رنگ روغنی سبز روشن مات جميل 1 ليتري
رنگ روغنی سبز روشن مات جميل 1 ليتري

59,900 تومان
کوارت (۱ کیلوئی)

رنگ روغنی سبز تيره براق جميل 4 ليتري
رنگ روغنی سبز تيره براق جميل 4 ليتري

210,000 تومان
گالن (۴ کیلوئی)

رنگ روغنی براق زیتونی جمیل 1 لیتری
رنگ روغنی براق زیتونی جمیل 1 لیتری

65,000 تومان
کوارت (۱ کیلوئی)