ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮓ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه آﻟﺎت ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﺠﺮب ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم زﯾﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج ﺷﺪه در وب ﺳﺎﯾﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

خط کشی محوری به صورت ممتد
خط کشی محوری به صورت منطق
خط کشی عابر پیاده با رنگ های سر تک جزیی و دو جزیی
ترسیم نقوش فلش کلمه
خط کشی پارکینگ محوطه های تجاری و اداری