معرفی بهترین رنگ درب و پنجره | آموزش رنگ آمیزی درب و پنجره فلزی + تصاویر

معرفی بهترین رنگ درب و پنجره | آموزش رنگ آمیزی درب و پنجره فلزی + تصاویر

11 اردیبهشت 1400 2

معرفی بهترین رنگ درب و پنجره | آموزش رنگ آمیزی درب و پنجره فلزی + تصاویر

تیم مدیریتی

 

بهترین رنگ درب و پنجره

برای استفاده از بهترین رنگ درب و پنجره از رنگ‌های روغنی و اپوکسی توصیه می‌شود. رنگ‌های آپوکسی در مقایسه با رنگ‌های روغنی قیمت بالاتری دارند. شما می‌توانید با توجه به بودجه‌ی خود و رنگ انتخاب شده، یک تجربه خرید خوب داشته باشید. ممکن است شما یک رنگ را انتخاب کنید و از نظر اقتصادی هم امکان پرداخت هزینه‌ی بیشتر برای شما امکان‌پذیر باشد، اما معلوم نیست که رنگ مورد نظر خود را بتوانید در میان رنگ‌های آپوکسی پیدا کنید یا خیر. پس اگر آپوکسی نشد رنگ روغنی بهترین گزینه  برای رنگ در و پنجره است.

خرید بهترین رنگ درب و پنجره (انواع رنگ روغنی)

خرید و قیمت رنگ روغنی براق سفید 1 ليتری

خرید و قیمت رنگ روغنی براق سفید 1 ليتری

100,000 تومان
کد محصول 2
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 1
رنگ محصول سفید

رنگ روﻏﻨﯽ 1کیلویی ﺑﺮاق آﻟﮑﯿﺪی جمیل ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺴﺎزی و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ داراي زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، دوام ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻄ‌‌‌ های داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ، ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﭽﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، آﺟﺮي و آردواز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. طریقه مصرف: ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺎك ﮐﺮده و سطح مورد نظر کاملا خشک باشد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت، ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رنگ های ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. روش مصرف: رنگ روغنی براق آلکیدی جمیل را با مقدار مناسب تينر روغنی رقيق نموده و بر روي سطح اعمال نماييد. میزان اختلاط تینر به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. اعمال رنگ در دمای محيط بالاي 10 درجه سانتیگراد، دماي سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 80 درصد توصيه مي شود. انبارداری: محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهويه مناسب نگهداری نمائید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.

رنگ روغنی سفيد مات جميل 4 ليتري

رنگ روغنی سفيد مات جميل 4 ليتري

320,000 تومان
کد محصول 3
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ 2
رنگ محصول سفید

رنگ روﻏﻨﯽ مات آﻟﮑﯿﺪي جمیل ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺴﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ داراي زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، دوام ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ، ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﭽﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، آﺟﺮي و آردواز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. طریقه مصرف: ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺎك ﮐﺮده و سطح مورد نظر کاملا خشک باشد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت، ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. روش مصرف: رنگ روغنی مات آلکیدی جمیل را با مقدار مناسب تينر روغنی رقيق نموده و بر روي سطح اعمال نماييد. میزان اختلاط تینر به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. اعمال رنگ در دمای محيط بالاي 10 درجه سانتیگراد، دماي سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 80 درصد توصيه مي شود. انبارداری: محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهويه مناسب نگهداری نمائید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.

رنگ روغنی سفيد مات جميل 4 ليتري

رنگ روغنی سفيد مات جميل 4 ليتري

320,000 تومان
کد محصول 3
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ 2
رنگ محصول سفید

رنگ روﻏﻨﯽ مات آﻟﮑﯿﺪي جمیل ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺴﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ داراي زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، دوام ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ، ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﭽﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، آﺟﺮي و آردواز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. طریقه مصرف: ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺎك ﮐﺮده و سطح مورد نظر کاملا خشک باشد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت، ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. روش مصرف: رنگ روغنی مات آلکیدی جمیل را با مقدار مناسب تينر روغنی رقيق نموده و بر روي سطح اعمال نماييد. میزان اختلاط تینر به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. اعمال رنگ در دمای محيط بالاي 10 درجه سانتیگراد، دماي سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 80 درصد توصيه مي شود. انبارداری: محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهويه مناسب نگهداری نمائید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.

7

رنگ روغنی براق الکیدی آبی جمیل 4 کیلویی

رنگ روغنی براق الکیدی آبی جمیل 4 کیلویی

350,000 تومان
کد محصول 31
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ 30
رنگ محصول آبی

رنگ روغنی براق الکیدی زرد- لیمویی جمیل 1 کیلویی

رنگ روغنی براق الکیدی زرد- لیمویی جمیل 1 کیلویی

85,000 تومان
کد محصول 33
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 32
رنگ محصول زرد

رنگ روغنی براق الکیدی سبز - چمنی جمیل 1 کیلویی

رنگ روغنی براق الکیدی سبز - چمنی جمیل 1 کیلویی

85,000 تومان
کد محصول 34
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 33
رنگ محصول سبز

رنگ روغنی براق الکیدی قرمز- روشن جمیل 1 کیلویی

رنگ روغنی براق الکیدی قرمز- روشن جمیل 1 کیلویی

95,000 تومان
کد محصول 35
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 34
رنگ محصول قرمز

رنگ روغنی براق الکیدی قهوه ای جمیل 4 کیلویی

رنگ روغنی براق الکیدی قهوه ای جمیل 4 کیلویی

320,000 تومان
کد محصول 36
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ 35
رنگ محصول

رنگ روغنی براق طوسی جمیل 4 کیلویی

رنگ روغنی براق طوسی جمیل 4 کیلویی

320,000 تومان
کد محصول 38
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ 37
رنگ محصول طوسی (خاکستری)

 

برای دیدن رنگهای بیشتر و قیمت رنگ درب آهنی روی لینک کلیک کنید.

 

 

 

آموزش رنگ آمیزی درب و پنجره فلزی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با دیدن درب فلزی ورودی خانه حس بدی را تجربه کنید، با مطالعه‌ی مطلب آموزش رنگ‌آمیزی درب و پنجره فلزی می‌توانید ظاهر بهتری به خانه‌ی خود بدهید. انتخاب رنگ مناسب برای درب و پنجره باید با رنگ ساختمان و همچنین جنس دیوارهای نمای ساختمان در هارمونی باشد. اینکه آیا رنگ‌ها و ابزارهایی که برای رنگ‌آمیزی درون ساختمان استفاده شد را در رنگ‌آمیزی درب و پنجره‌ فلزی هم به کار می‌بریم یا نه چیزی است که قرار است در این مطلب یاد بگیریم.

شاید فکر کنید آموزش رنگ‌آمیزی درب و پنجره فلزی به دلیل مساحت کمتر نسبت به دیوارهای ساختمان کاری بسیار ساده‌ است که باید بگویم اشتباه می‌کنید. درب و نمای یک ساختمان چیزی است که شما و شخص دیگر، قرار است در بدو ورود و اولین نگاه از یک ساختمان ببیند، پس این موضوع را خیلی پیش‌پا افتاده در نظر نگیرید و به آموزش رنگ‌آمیزی درب و پنجره فلزی که برای شما آماده کرده‌ایم دقت کنید.

البته با خواندن این مطلب شاید نیاز به نقاش نداشته باشید و خودتان بتوانید هروقت دلتان خواست درب و پنجره‌ی ساختمان خود را رنگ‌آمیزی کنید و رنگ در پنجره خود را باب سلیقه خود درآورید. همچنین رنگ درب و پنجره آهنی قدیمی خود را به راحتی تغییر دهید.

رنگ درب و پنجره آهنی | رنگ مناسب درب و پنجره فلزی

 

همان‌طور که می‌دانید رنگ‌ها انواع مختلفی دارند، در برخی موارد رنگ‌های متنوعی برای رنگ‌آمیزی دیوار یا درب و پنجره در بازار موجود می‌باشد. با داشتن دانش و تجربه در رنگ‌آمیزی سطوح مختلف ساختمان می‌توانید بهترین رنگ را متناسب با سطحی که قصد رنگ‌آمیزی آن را دارید تهیه کنید و در نهایت با رنگ درب و پنجره شیک و یا رنگ زیبایی برای ساختمان خود زیبایی دوچندانی به آن بدهید.

به عنوان مثال رنگ‌های اکرولیک با اینکه زیبایی خاصی دارند ولی چون پایه آن‌ها آب است برای رنگ آمیزی درب و پنجره‌ی فلزی که عموما در معرض تابش خورشید و باران هستند اصلا مناسب‌ نیستند. پس هنگام انتخاب رنگ به جنس سطح هم باید توجه کنید.

در اکثر مواقع فروشنده می‌تواند در انتخاب نوع رنگ به شما کمک کند ولی اگر نیاز به راهنمایی دقیق‌تر داشتید حتما با یک نقاش باتجربه مشورت کنید تا در نهایت بهترین رنگ درب و پنجره را انتخاب کنید.

به صورت کلی در رنگ‌آمیزی درب‌ها و پنجره‌های فلزی که موضوع مقاله‌ی ما هستند استفاده از رنگ‌های روغنی و آپوکسی توصیه می‌شود. رنگ‌های آپوکسی در مقایسه با رنگ‌های روغنی قیمت بالاتری دارند. شما می‌توانید با توجه به بودجه‌ی خود و رنگ انتخاب شده، یک تجربه خرید خوب داشته باشید. ممکن است شما یک رنگ را انتخاب کنید و از نظر اقتصادی هم امکان پرداخت هزینه‌ی بیشتر برای شما امکان‌پذیر باشد، اما معلوم نیست که رنگ مورد نظر خود را بتوانید در میان رنگ‌های آپوکسی پیدا کنید یا خیر. پس اگر آپوکسی نشد رنگ روغنی بهترین گزینه است.

همچنین جهت اطلاع از قیمت رنگ درب و پنجره آهنی و همچنین اطلاع از ترکیب رنگ درب و پنجره فلزی و مشاوره رایگان با کارشناسان جمیل تماس بگیرید تا علاوه بر اطلاع دقیق از قیمت ها با رنگ های مختلف این مجموعه نیز آشنا شوید و در نهایت رنگ مناسب در و پنجره ود را انتخاب نمایید.

 

لوازم مورد نیاز برای رنگ‌آمیزی درب و پنجره‌ی فلزی

لوازم مورد نیاز برای رنگ‌آمیزی درب و پنجره‌ی فلزی:

            افرادی هم هستند که ترجیح می‌دهند با استفاده از پیستوله یا اسپری درب و پنجره‌ خانه خود را رنگ‌آمیزی کنند.

طریقه رنگ زدن درب فلزی | رنگ مناسب درب و پنجره 

قبل از شروع رنگ‌آمیزی بهتر است سعی کنید درب یا پنجره‌ی فلزی را از جایگاه خود خارج کنید. این کار برای بهتر شدن نتیجه‌ی کار است، زیرا در این صورت تسلط شما بر درب یا پنجره‌ای که قرار است رنگ کنید بیشتر می‌شود. از مدل رنگ آمیزی درب و پنجره آهنی نیز کمک بگیرید.

سپس می‌بایست سطح مورد نظر را با گونی یا یک پارچه به خوبی تمییز کرد. بدیهی است که اگر بهترین نقاش هم یک درب فلزی که آغشته به گرد و غبار است را رنگ‌آمیزی کند نباید انتظار داشت که درب فوق‌العاده‌ زیبایی از نظر رنگ را تحویل بگیریم؛ این مساله در رابطه با رنگ پنجره خانه هم صدق می کند.

قبل از رنگ‌آمیزی نیاز است سطح موردنظر دوبار با دو نوع سنباده نرم و زبر سنباده‌کشی شود. ( در مواردی که شکاف‌ها یا ترک‌هایی نیز در سطح درب و پنجره پیدا می‌شود می‌توان با استفاده از بتونه‌کاری سطح مورد نظر را کاملا صاف و یک‌دست کرد.)

این مرحله جز مراحل سخت رنگ‌آمیزی سطوح فلزی به شمار می‌رود، به خصوص اگر زنگ‌زدگی‌های روی سطح زیاد باشند. برای به دست آوردن نتیجه‌ی بهتر از این مراحل ساده نگذرید و هر دوبار سنباده‌کشی با سنباده زبر و نرم  را به درستی انجام دهید.

از سنباده زبر برای از بین بردن ناصافی‌ها و رنگ‌های به جا مانده‌ی قبلی استفاده می‌کنیم و پس از سنباده‌کشی اول، برای یک دست کردن سطح از یک سنباده‌ی نرم هم استفاده می‌کنیم. حالا درب و یا پنجره‌ی فلزی ما آماده برای مراحل  رنگ‌آميزی می‌باشد.

فراموش نکنید استفاده از ماسک یکی از نکات ایمنی در رنگ‌آمیزی است که باید به آن توجه کرد، در مرحله‌ی سنباده‌کشی ذرات سرب در فضا آزاد می‌شوند که باعث آسیب‌های جدی می‌شوند، پس استفاده از ماسک در تمام مراحل رنگ‌آمیزی درب و پنجره‌های فلزی به خصوص در هنگام سنباده‌کشی را فراموش نکنید.

رنگ مناسب درب و پنجره فلزی | رنگ پنجره سفید مشکی

ما از درب‌های فلزی معمولا برای درب ورودی منزل، درب حمام و دستشویی و موارد این‌چنینی استفاده می‌کنیم، پس توجه به این نکته که این سطوح به علت شستشوهای مداوم، باران و آفتاب (به خصوص درب ورودی)  در معرض آب هستند واجب است. به همین دلیل استفاده از ضد زنگ هم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

 قبل از استعمال ضد زنگ سطح را کاملا تمیز کنید و ذرات ریز آهن به جا مانده و گرد و غبار را از روی سطح پاک کنید.

نکته‌ی بعدی اینکه این مرحله باید دوبار انجام شود. یعنی شما به درب یا پنجره‌ی مورد نظر ضدزنگ می‌زنید، اجازه می‌دهید کاملا خشک شود و سپس دوباره سطح را ضد زنگ می‌زنید. با این کار مطمئن می‌شوید حداقل به خاطر زنگ‌زدگی‌ لازم نیست درب یا پنجره را پس از مدت کوتاهی دوباره رنگ بزنید.

رنگ آستر، که یک رنگ رقیق است را به صورت کامل بر روی سطح درب و یا پنجره‌ی خود می‌زنیم. لازم نیست رنگ آستر حتما هم‌رنگ رنگ اصلی و نهایی ما باشد ولی باید به تاثیر رنگ‌ها روی هم توجه کرد. به عنوان مثال اگر رنگ نهایی که انتخاب کرده‌اید یک رنگ تیره باشد استفاده از رنگ آستر مشکی که البته رقیق است تاثیر بدی روی نتیجه‌ی کار نمی‌گذارد.

و اما آخرین و شیرین‌ترین مرحله، رنگ‌آمیزی نهایی است. در این مرحله رنگ مورد نظر خودمان را به غلظت مناسب می‌رسانیم، برای این کار می‌توان رنگ را با مقداری تینر مخلوط کرد تا رنگ، کمی از حالت اول خود رقیق‌تر شود. حالا می‌توانید به آرامی شروع به رنگ‌آمیزی درب یا پنجره‌ی فلزی کنید.

توجه کنید در رنگ‌آمیزی درب و پنجره‌ها به خصوص از نوع فلزی که اکثرا دارای پیچ و خم های خاص خود هستند، استفاده از قلم‌موها در سایزهای مختلف واجب است.

 

برای تحصیل نتیجهی بهتر به چند نکته اشاره میکنیم:

بهترین رنگ درب و پنجره | رنگ پنجره سفید طلایی

●حتی‌الامکان سعی کنید لولاهای درب یا پنجره‌ی فلزی را باز کنید، در این حالت رنگ‌آمیزی بهتر و راحت‌تری در زمان رنگ‌آمیزی، و نتیجه‌ی بهتری پس از مرحله‌ی رنگ‌آمیزی خواهید داشت.

● سطح شیشه‌ها و یا دستگیره‌ها را با روزنامه بپیچید و پس از اتمام رنگ‌آمیزی، آن‌ها را باز کنید. با این کار می‌توان از کثیف شدن دستگیره‌ها و شیشه‌ها در هنگام رنگ‌آمیزی جلوگیری کرد.

●استفاده از دستکش و ماسک را فراموش نکنید.

کلام آخر

آموزش رنگ آمیزی درب و پنجره فلزی نه آنقدر آسان است که هر کسی بدون دانش و تجربه بتواند به راحتی از پس آن برآید و نه آنقدر سخت است که فکر کنید شما قادر به انجام آن نیستید. اگر احساس می‌کنید برای ایجاد تنوع یا نیاز مبرم درب و پنجره‌ی خود به رنگ‌آمیزی، به این دانش نیاز دارید بار دیگر مطلب را مطالعه کرده، ابزار مورد نیاز را بخرید و رنگ‌آمیزی را شروع کنید. اگرمواردی که گفته شد را رعایت کنید مطمئنا از نتیجه شگفت‌زده خواهید شد.

 بهترین تولید کننده رنگ 

 

دیدگاه شما درباره این مطلب
Squibly در تاریخ 1401/05/24

milligrams of daily cialis stromectol cost

Pieffluex در تاریخ 1401/05/05

Cialis Acquistare Priligy