خرید رنگ دیوار + قیمت | بهترین رنگ برای دیوار پذیرایی | ترند 2021

خرید رنگ دیوار + قیمت | بهترین رنگ برای دیوار پذیرایی | ترند 2021

04 اسفند 1399 0

خرید رنگ دیوار + قیمت | بهترین رنگ برای دیوار پذیرایی | ترند 2021

تیم مدیریتی

 

یکی از بهترین و باکیفیت ترین رنگ های دیوار (رنگ ساختمانی) رنگ جمیل است.

رنگ جمیل با بیش از 20 سال سایقه در تولید رنگ‌های دیوار یکی از بهترین تولید کننده‌های رنگ دیوار است.

رنگ دیوار به 4 دسته تقسیم میشود:

1.رنگ پلاستیک ( به دلیل اینکه قابل شستشو نیست، بیشتر برای سقف استفاده می‌شود) 

2.رنگ روغنی مات و نیمه مات (رنگ روغنی مات بیشتر برای دیوارهای اتاق خواب ها استفاده می‌شود و رنگ روغنی براق بیشتر برای دیوارهای سالن و پذیرایی استفاده می‌شود)

3.رنگ اکیلیک

4. رنگ های طرح دار (بلکا و پتینه)

 

خرید رنگ دیوار (بهترین رنگ دیوار پذیرایی)

 

رنگ روغنی سفيد براق جميل 1 ليتري

رنگ روغنی سفيد براق جميل 1 ليتري

59,900 تومان
کد محصول 2
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 1
رنگ محصول سفید

رنگ روﻏﻨﯽ ﺑﺮاق آﻟﮑﯿﺪي جمیل ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺴﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ داراي زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، دوام ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ، ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﭽﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، آﺟﺮي و آردواز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. طریقه مصرف: ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺎك ﮐﺮده و سطح مورد نظر کاملا خشک باشد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت، ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. روش مصرف: رنگ روغنی براق آلکیدی جمیل را با مقدار مناسب تينر روغنی رقيق نموده و بر روي سطح اعمال نماييد. میزان اختلاط تینر به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. اعمال رنگ در دمای محيط بالاي 10 درجه سانتیگراد، دماي سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 80 درصد توصيه مي شود. انبارداری: محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهويه مناسب نگهداری نمائید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.

رنگ روغنی سفيد مات جميل 4 ليتري

رنگ روغنی سفيد مات جميل 4 ليتري

196,000 تومان
کد محصول 3
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ 2
رنگ محصول سفید

رنگ روﻏﻨﯽ مات آﻟﮑﯿﺪي جمیل ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺴﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ داراي زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، دوام ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ، ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﭽﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، آﺟﺮي و آردواز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. طریقه مصرف: ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺎك ﮐﺮده و سطح مورد نظر کاملا خشک باشد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت، ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. روش مصرف: رنگ روغنی مات آلکیدی جمیل را با مقدار مناسب تينر روغنی رقيق نموده و بر روي سطح اعمال نماييد. میزان اختلاط تینر به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. اعمال رنگ در دمای محيط بالاي 10 درجه سانتیگراد، دماي سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 80 درصد توصيه مي شود. انبارداری: محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهويه مناسب نگهداری نمائید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.

رنگ اکرولیک سفید مات  (واتربیس) گالن 5 لیتری

رنگ اکرولیک سفید مات (واتربیس) گالن 5 لیتری

150,000 تومان
کد محصول 9
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ 8
رنگ محصول سفید

رنگ روغنی الکیدی نیمه براق 1 کیلویی

رنگ روغنی الکیدی نیمه براق 1 کیلویی

40,000 تومان
کد محصول 10
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 9
رنگ محصول سیاه

رنگ روغنی سفيد براق جميل 1 ليتري

رنگ روغنی سفيد براق جميل 1 ليتري

59,900 تومان
کد محصول 2
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 1
رنگ محصول سفید

رنگ روﻏﻨﯽ ﺑﺮاق آﻟﮑﯿﺪي جمیل ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺴﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ داراي زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، دوام ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ، ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﭽﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، آﺟﺮي و آردواز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. طریقه مصرف: ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺎك ﮐﺮده و سطح مورد نظر کاملا خشک باشد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت، ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. روش مصرف: رنگ روغنی براق آلکیدی جمیل را با مقدار مناسب تينر روغنی رقيق نموده و بر روي سطح اعمال نماييد. میزان اختلاط تینر به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. اعمال رنگ در دمای محيط بالاي 10 درجه سانتیگراد، دماي سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 80 درصد توصيه مي شود. انبارداری: محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهويه مناسب نگهداری نمائید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.

3

رنگ روغنی سفيد براق جميل 1 ليتري

رنگ روغنی سفيد براق جميل 1 ليتري

59,900 تومان
کد محصول 2
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 1
رنگ محصول سفید

رنگ روﻏﻨﯽ ﺑﺮاق آﻟﮑﯿﺪي جمیل ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺴﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ داراي زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، دوام ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ، ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﭽﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، آﺟﺮي و آردواز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. طریقه مصرف: ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺎك ﮐﺮده و سطح مورد نظر کاملا خشک باشد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت، ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. روش مصرف: رنگ روغنی براق آلکیدی جمیل را با مقدار مناسب تينر روغنی رقيق نموده و بر روي سطح اعمال نماييد. میزان اختلاط تینر به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. اعمال رنگ در دمای محيط بالاي 10 درجه سانتیگراد، دماي سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 80 درصد توصيه مي شود. انبارداری: محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهويه مناسب نگهداری نمائید. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.

5

رنگ روغنی براق الکیدی زرد- لیمویی (استاندارد)

رنگ روغنی براق الکیدی زرد- لیمویی (استاندارد)

65,000 تومان
کد محصول 33
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 32
رنگ محصول زرد

رنگ روغنی براق الکیدی قهوه ای- تیره (استاندارد)

رنگ روغنی براق الکیدی قهوه ای- تیره (استاندارد)

65,000 تومان
کد محصول 36
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 35
رنگ محصول

رنگ روغنی براق الکیدی طوسی – روشن (استاندارد)

رنگ روغنی براق الکیدی طوسی – روشن (استاندارد)

65,000 تومان
کد محصول 38
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 37
رنگ محصول طوسی (خاکستری)

رنگ روغنی براق الکیدی کرم- روشن (استاندارد)

رنگ روغنی براق الکیدی کرم- روشن (استاندارد)

65,000 تومان
کد محصول 40
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 39
رنگ محصول

رنگ روغنی براق الکیدی بنفش (استاندارد)

رنگ روغنی براق الکیدی بنفش (استاندارد)

210,000 تومان
کد محصول 44
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ 43
رنگ محصول بنفش

رنگ روغنی سبز تيره براق جميل 4 ليتري

رنگ روغنی سبز تيره براق جميل 4 ليتري

210,000 تومان
کد محصول 53
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ 52
رنگ محصول سبز

برای دیدن رنگ‌های بیشتر به صفحه خرید رنگ ساختمانی مراجعه کنید

 

انتخاب رنگ دیوار پذیرایی

تا به حال خانه یا محیطی دیده‌اید که متراژ کم دارد ولی بزرگ به نظر می‌رسد؟ یا برعکس خانه‌ای که بسیار بزرگ است اما گرفته و کوچک دیده می‌شود؟ این‌ها همه تاثیر رنگ دیوار پذیرایی بر محیط خانه است.

رنگ و آمیزی و انتخاب رنگ دیوار پذیرایی یکی از مسائل مهم هر خانه است. رنگ دیوار پذیرایی در طراحی و زیبایی خانه نقش مهمی دارد. از اهمیت رنگ آمیزی سقف غافل نشوید.

رنگ آمیزی سقف نیز در زیبایی منزل بسیار تاثیرگذار است. برای انتخاب رنگ و اجرا صحیح رنگ آمیزی سقف، پیشنهاد می‌شود حتما مقاله رنگ آمیزی سقف را مطالعه کنید.

اتاق پذیرایی مهم‌ترین اتاق هر خانه است. در این اتاق بیشتر حضور دارید و فعالیت می‌کنید همچنین وسایل بسیاری در اتاق پذیرایی قرار دارد. انتخاب رنگ دیوار پذیرایی یک عنصر مهم در نزئین و طراحی خانه است.

انتخاب رنگ مناسب برای دیوار پذیرایی موجب تغییر محیط و انرژی بخشیدن به خانه می‌شود. برای انتخاب رنگ دیوار پذیرایی ابتدا سلیقه شما اهمیت دارد. انتخاب رنگ برای هر محیطی به کوچک یا بزرگ بودن آن محیط بستگی دارد.

خرید رنگ ساختمانی با بهترین کیفیت

رنگ  دیوارها تاثیر بسیاری روی ابعاد و نور محیط دارند. برای مثال رنگ تیره باعث می‌شود محیط شما کوچک‌تر و گرفته به نظر برسد در حالی که رنگ روشن دیوار پذیرایی محیط را بزرگ‌تر از چیزی که هست نشان می‌دهد.

بهترین رنگ برای دیوار خانه| رنگ دیوار منزل

برای اطلاعات بیشتر به مقاله انواع رنگ ساختمانی مراجعه کنید.

 

نور خانه کم است، چه رنگی برای دیوار پذیرایی استفاده کنم؟

 

اگر اتاق پذیرایی شما نور کمی دارد یا به عبارتی نورگیر نیست، بهتر است از رنگ روشن و ملایم برای رنگ آمیزی دیوار پذیرایی استفاده کنید تا محیط اتاق روشت‌تر جلوه دهد.

رنگ‌هایی مانند سفید، استخوانی، سفید گچی، صدفی، فیلی ملایم، مرمری، کاپوچینویی، عاجی بهترین رنگ‌ها برای دیوار پذیرایی که نور کم دارد؛ هستند. رنگ استخوانی همیشه بهترین انتخاب برای دیوار پذیرایی است.

 

برای رنگ آمیزی دیوار پذیرایی با رنگ فانتزی، چه نکاتی باید رعایت شود؟

 

اگر می‌خواهید برای رنگ آمیزی دیوار پذیرایی از رنگ‌های فانتزی یا رنگ‌های دیگر استفاده کنید، رنگ مورد نظر باید با دیگر وسایل اتاق پذیرایی مانند مبل، پرده و فرش هماهنگ باشد.

بخاطر داشته باشید که اگر محیط اتاق پذیرایی کوچک است، مقداری رنگ سفید با رنگی که انتخاب کرده‌اید؛ مخلوط کنید تا ملایم شود.

اگر نمی‌خواهید سفید را با رنگ مورد نظر مخلوط کنید، پیشنهاد می‌شود خود رنگ را به تنهایی برای یک دیوار مانند دیوار پشت تلویزیون به کار ببرید.

خرید رنگ ساختمانی با بهترین کیفیت

 

انتخاب رنگ سفید برای رنگ دیوار پذیرایی

 

یکی از پرطرفدارترین رنگ‌ها برای رنگ آمیزی دیوار پذیرایی، رنگ سفید است. مطمئنا استفاده از رنگ سفید را در منزل خود یا دوستانتان زیاد دیده‌اید.

با رنگ آمیزی دیوار پذیرایی با رنگ سفید، دست شما برای تزئین و انتخاب وسایل باز است. هنگامی که دیوار پذیرایی سفید رنگ باشد، زیبایی وسایل و چیدمانی که رنگ تضاد دارند را به خوبی نشان می‌دهد.

اگر دوست دارید مبل‌هایتان دیده شوند، بهتر است رنگ دیوار پذیرایی را سفید انتخاب کنید و بعضی از جزئیات مشکی باشد مانند پرده‌هایی با نوار مشکی به طراحی خانه خود اضافه کنید.

 

بهترین رنگ برای دیوار پذیرایی| رنگ مناسب دیوار پذیرایی

 

انتخاب رنگ طوسی برای رنگ دیوار پذیرایی

 

انتخاب رنگ طوسی برای دیوار پذیرایی نشان از علاقه شما به اتاق پذیرایی است. رنگ طوسی یک رنگ محبوب برای رنگ آمیزی دیوار پذیرایی است. رنگ طوسی یک رنگ سرد است و برای ست کردن آن باید از رنگ گرم استفاده شود.

ترکیب رنگ طوسی با بسیاری از رنگ‌ها زیبا به نظر می‌رسد و رنگی شیک و آرامش بخش است به همین دلیل می‌تواند انتخاب مناسبی برای دیوار پذیرایی باشد.

 

رنگ اتاق پذیرایی مدرن

 

انتخاب رنگ سورمه‌ای برای رنگ دیوار پذیرایی

 

رنگ سورمه‌ای یکی از رنگ‌های پیشنهادی برای دیوار پذیرایی است. رنگ آمیزی دیوار پذیرایی با رنگ سورمه‌ای باعث می‌شود محیط پذیرایی  صمیمی شود و دیگر وسایل اتاق پذیرایی جلوه زیبایی به خود بگیرند.

رنگ سورمه‌ای اتاق پذیرایی را بزرگ نشان می‌دهد همچنین این رنگ محیط آرامی را در اتاق ایجاد می‌کند. اگر قصد دارید دیوار پذیرایی را سورمه‌ای کنید، طراحان پیشنهاد می‌کنند که سقف اتاق را نیز سورمه‌ای کنید تا نمایی خوب داشته باشد.

 

انتاخب رنگ برای دیوار پذیرایی

 

انتخاب رنگ سبز برای رنگ دیوار پذیرایی

 

اگر می‌خواهید اتاق فوق العاده آرامش بخش داشته باشید، دیوار پذیرایی سبز کنید. فراموش نکنید که وسایل اتاق پذیرایی را باید با رنگ ملایم انتخاب کنید که فضا را زیبا و دلنشین‌تر کند.

 

رنگ فانتزی برای دیوار پذیرایی

 

در انتخاب رنگ  دیوار پذیرایی شجاع باشید

 

اگر به رنگ خاصی علاقه دارید یا عاشق انرژی رنگ‌ها هستید، راه‌های زیادی برای اجرا آن وجود دارد. فقط در نظر داشته باشید که وسایل پذیرایی هماهنگ با رنگ مورد نظر باشند تا جلوه خاصی به خانه شما دهد.

معمولا برای وسایلی مانند فرش، مبل و پرده از رنگ‌های تضاد یا ملایم استفاده می‌شود تا به رنگ دیوار پذیرایی بیاید.

 

خلاصه کلام

 قبل از اجرا رنگ روی دیوار حتما مقاله ایمنی رنگ کاری را مقاله کنید. انتخاب رنگ دیوار پذیرایی اول به سلیقه بعد به ابعاد و نور اتاق بستگی دارد. با در نظر گرفتن این موارد می‌توانید رنگ بسیار مناسبی را برای دیوار پذیرایی انتخاب کنید و جلوه فوق العاده زیبایی به منزل خود دهید.

 

یکی از بهترین و باکیفیت ترین رنگ های دیوار (رنگ ساختمانی) رنگ جمیل است.

رنگ جمیل با بیش از 20 سال سایقه در تولید رنگ‌های دیوار یکی از بهترین تولید کننده‌های رنگ دیوار است.

 

برای خرید رنگ دیوار با شماره 021 22093043 تماس بگیری و مشاوره رایگان برای خرید رنگ دریافت کنید.

 

با رنگ آمیزی زیبا به خانه‌هایتان انرژی بخشید

دیدگاه شما درباره این مطلب